ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึก โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 2563 ดังนี้ นางภัทธราภรณ์ ศรีประสงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์ นายสำเริง เรืองฉิม เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา คนงาน สังกัดกองกลาง งานอาคารและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี นางสาวสมคิด หาวุฒิ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา คนงาน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ นางอุษา บุญโสม เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา คนงาน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ คนงาน ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีการแสดงจากนักศึกษา คณาจารย์ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม