ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์รงรอง แรมสิเยอและอาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ (อาจารย์ที่ปรึกษา) เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platformการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นกิจกรรมในโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พร้อมทั้งให้ประชาชนทราบว่ากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกลไกช่วยเหลือประชาชน ในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายอย่างไรตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานตามกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม