ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)

ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) วิทยากรโดย บริษัทจีที เทคโนโลยี จำกัด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ กล่าวชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม