ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมอาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมอาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 60 ที่ต้องสำเร็จการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม