ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมส่งมอบงานด้านหลักสูตร

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมส่งมอบงานด้านหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร การเตรียมการด้านการจัดทำผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหารวมถึงแนวทางแก้ไขสำหรับจัดทำหลักสูตรปี 2565 ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม