ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคกลาง

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคกลาง ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์โดยมีอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประธานหลักสูตรและเลขานุการประจำหลักสูตรภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อถ่ายทอดในระบบ DLTV และจัดทำยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม