ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษา การทำนุบำรุงและการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ - ดนตรี)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดลพบุรี ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษา การทำนุบำรุงและการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ - ดนตรี) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานลงนามร่วมกับ นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้าน วิชาการศึกษา และอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดนตรีร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ซึ่งภายหลังการลงนามทั้ง 2 หน่วยงาน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม