ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพ”

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ โดยให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องของการแต่งกาย การวางตัวและการแสดงออกอย่างเหมาะสม การรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นผู้ดูแล มีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม