ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบความสามารถพิเศษ)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบความสามารถพิเศษ) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อาจารย์ชนิกา จิตจักร นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ ว่าที่ร้อยตรีวิศรุต ครองโพธิ์ และ เจ๊เกียร์ อยส. เป็นกรรมการตัดสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี พัฒนาร่างกาย สังคม สติปัญญา ทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร รวมทั้งการแสดงศักยภาพของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม