ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเครื่องซีลปิดถุง และอบรมระบบการผลิตน้ำแกงส้มสำเร็จรูป

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แกงส้มสำเร็จรูปตราชฎาไทย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารนิศานาฏ ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเครื่องซีลปิดถุง และอบรมระบบการผลิตน้ำแกงส้มสำเร็จรูป เพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยเป็นโครงการที่บูรณาการ องค์ความรู้ จากคณาจารย์ในหลายสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแกงส้มสำเร็จรูปตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนออกเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเป็นประธานในกิจกรรม ทางคณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบคุณหน่วยงานราชการต่างๆ พัฒนาชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ ครู ผู้นำชุมชน และสมาชิกของชุมชนตำบลบ้านกุ่ม และตำบลใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม