ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา กษิณาลัย 2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยา จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา กษิณาลัย 2563” ให้กับ อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล บุคลากรสายวิชาการ และ นางภัทราภรณ์ ศรีประสงค์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบของที่ระลึกและร่วมรับประทานอาหารกับคณาจารย์และบุครลาการสังกัดคณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม