ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมถึงแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม