ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นประธานการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี กรรมการ อาจารย์ฤดี เสริมชยุต กรรมการและเลขานุการ โดยมีผลการประเมินได้คะแนน 4.86 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ทางสำนัก ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม