ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับการตรวจประเมิน 2 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได้คะแนน 5.00 ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ในการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม