ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 21.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 19 สาขา ในการนี้ นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม