ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี กรรมการและเลขานุการ และนางเดือนเพ็ญ สนแย้ม ผู้ประสานงานกลาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจประเมิน 2 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได้คะแนน 5.00 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม