ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020”

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบตัดสิน) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้สนับสนุนกิจกรรม ได้แก่ คณะศิษย์ พระอาจารย์เลี้ยง ธีรวโร ร้านยายตาอาภรณ์ ร้านท่ารถ 88 ร้านเสริมสวยแอ๋ม บิวตี้ ทีมวิทยากร The powerteam และคุณนภาดา แพร่ภิญโญ โดยมี อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์ ดร.กรเอก มีสมบัติดี (ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย) คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ คุณนัชนันท์ คงศรี คุณนฤมล โพธิ์สุวรรณ และคุณอนิวัต ประทุมถิ่น (นารา เครป กะเทย) เป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผลการประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” รางวัลชนะเลิศการประกวดฝ่ายหญิง คือ นางสาวตวงทอง หวังดี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และรางวัลชนะเลิศการประกวดฝ่ายชาย คือ นายณภกฤต กระสายทอง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี พัฒนาร่างกาย สังคม สติปัญญา ทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร รวมทั้งการแสดงศักยภาพของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม