ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานในโครงการการจัดการท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ อาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกุล และอาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นำนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานในโครงการการจัดการท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง เทศบาลเมืองน่าน :“บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเมืองที่ดีและการดำเนินการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม