ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 13/2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 13/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง) (ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม