ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการ หน่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU – REC)จัดขึ้น ณ ชั้น 2 ห้องประชุมหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม