ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนประถมสาธิต ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธาน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 70 คน กิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน เน้นย้ำระเบียบสำคัญต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกัน ผู้ปกครองได้พบคุณครูประจำชั้นและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อซักถามข้อสงสัยต่างๆ พร้อมรับหนังสือเรียน สมุด กระเป๋านักเรียน สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม