ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมี รองคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานประกันคุณภาพ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP), การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกันพิจารณาความซ้ำซ้อนของกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม