ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic สำหรับนักศึกษา โดยมีวิทยากร คือ ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ออกแบบสื่อ โดยอยู่ในรายวิชาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพัฒนา ซึ่งอาจารย์ผู้สอน คือ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม เข้ารับการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม