ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครดังนี้ 1. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด 2. ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการเลือกตั้ง ซึ่งผลการเลือกตั้งได้แก่ ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม