ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมีมหาวิทยาลัย 13 แห่ง เข้าร่วม MOU ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์จอน มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพี่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกัน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการศึกษา ให้มีองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝั่ง ปลุกจิตสำนึก ในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา และองค์กรในสังกัด ให้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแส การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันในการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริม ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา และบุคคล ที่ดีเด่นในด้านการต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม