ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ยุพิน พวกยะ 2.ผศ.ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง 3.อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง 4.อาจารย์ ดร.ภควดี สุขอนันต์ จัดขึ้น ณ ห้องสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม