ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริพร ทิชาชาติ และอาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ เป็นวิทยากรการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทฤษฎี และมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยผ่านสถานการณ์จริง และ สามารถเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น โดยมีนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม