ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำสู่การพัฒนางานในด้านต่างๆ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม