ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประกวด science&technology smart idol 2020

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวด science&technology smart idol 2020 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการตัดสินการประกวด science&technology smart idol 2020 คือ คุณนฤมล โพธิ์สุวรรณ, คุณนิชนันท์ คงศรี, คุณพิยดา พักตร์สิริโสภา, คุณศศินา กลิ่นมาลัย คุณณิชารีย์ กายเจริญ และ คุณศวิตา แก้วแดง ซึ่งผลการประกวดได้แก่ รางวัลชนะเลิศดาว นางสาวอักษราภัค แสงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดาว นางสาวปิยธิดา พรหมคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดาว นางสาวชนมน สีดำ รางวัลชนะเลิศเดือน นายสันติภาพ นันภักดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดือน นายศุภวิชญ์ ภาณุพันธ์เมธี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดือน นายณัฐวุฒิ สุวรรณมโหสถ รางวัล POPULAR VOTE ดาว นางสาวปนัดดา จำมั่น รางวัล POPULAR VOTE เดือน นายเชษฐพฤนท์ วิตตานุช รางวัลขวัญใจคุณศวิตา แก้วแดง นางสาวจอนดารัตน์ รองงาม นายทวีทรัพย์ หารชนะ รางวัล congeniality นางสาวพันธาดา มั่นหมาย นายสันติภาพ นันภักดี รางวัลขวัญใจ FOODPANDA นางสาวชนมน สีดำ นายศุภวิชญ์ ภาณุพันธ์เมธี จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม