ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณี ลอยกระทง”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณี ลอยกระทง” โดยได้รับเกียรติจากผศ.จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 615 คน เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีให้คงอยู่สืบไป ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม