ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Hight Impact Mentor Relationship"

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Hight Impact Mentor Relationship" ทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันทรงพลังในการออกแนะแนวการศึกษา ให้กับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย และนักศึกษา ARU Ambassador ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เป็นทีมแนะแนวการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ (อ.ปูน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การแสดงออกบนเวทีและการสร้างแรงบันดาลใจ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการพูด การสร้างอาวุธทางการสื่อสาร การสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นการเล่าเรื่องเพื่อการโน้มน้าวใจ ทักษะการขายและการนำเสนอ การสร้างความสัมพันธ์ การรับมือกับข้อโต้แย้งและเทคนิคการปิดการขาย เพื่อให้นักศึกษาทีมแนะแนวมีความพร้อมที่จะออกไปแนะแนวการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม