ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "New Teacher Education"

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "New Teacher Education" ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเป็นครูของครู โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม