ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ใน “กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” โดยมีกิจกรรม 1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำและระยะปลายน้ำ 2.ระดมความคิดเห็นภายใต้แนวคิด “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” ทั้งในระดับตำบลและครัวเรือน 3.พัฒนาและเขียนโครงการภายใต้แนวคิด “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” ทั้งในระดับตำบลและครัวเรือน ดังนี้ 3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยใช้สมุนไพรการทำไข่เค็ม 3.2โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยการทำขนมไทย นอกจากนั้น คณาจารย์ยังได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย “แบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ซึ่งได้รับการประสานงาน โดยนายอำนาจ คล้ายสิทธิ์ กำนันตำบลโผงเผง และผู้นำชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม