ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (วิศวกรสังคม)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (วิศวกรสังคม) แก่ผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ในการนี้ มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา ทุกคณะเข้าร่วมรับฟังด้วย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทองรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม