ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ชะตากรรมเด็กไทยในห้องเรียน : มุมมองต่อเหตุการณ์ครูทำร้ายเด็ก” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.อิสรา รุ่งทวีชัย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู (จิตวิทยา) คณะครุศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดแทรกในบริบทต่างๆ ของสังคม และได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ จากคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ในการเสวนาครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นปัญหาจากกรณีการใช้ความรุนแรงของครูต่อเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้นในสังคมไทย นำมาสู่การเปิดเวทีเสวนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมเด็ก เพื่อร่วมกันหาแนวทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมเด็กในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการเสวนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม