ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 317 อาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม