ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประเภทโรงเรียน ให้กับ นางขนิษฐา จำแนกยุทธ์ บุคลากรชำนาญการงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสมาชิกเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประเภทโรงเรียน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลที่ร่วมทำงานอย่างทุ่มเท และเสียสละให้กับสำนักงานประกันสังคม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม