ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมากรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายและการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่กว่า 80 แห่ง ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในแต่ละพื้นที่ตามบริบท สภาพปัญหา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล และเป็น System Integrator เกิดการจ้างงานประชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ๆมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม