ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020)

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT), Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น, IEEE Education Society, IEEE Thailand Section และ IEEE Education Society Thailand Chapter จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020) ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ (General Co-Chair Committee) ภายในงานมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1 .การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) 2 ท่าน ได้แก่ 1. Dr. Thepchai Supnithi, Vice President of Artificial Intelligence Association of Thailand (AIAT) การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A Multiple View on Learning Activities for Innovative Education” 2. Dr. Worawarong Rakreungdet, Assistant to the President The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Ministry of Education, Thailand การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “STEM Education for Industry: A Case Study of Japanese-Style Engineering Education (KOSEN) in Thailand” 2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) มีผู้มานำเสนอผลงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เรื่อง จากประเทศจีน จำนวน 1 เรื่อง และจากประเทศไทย จำนวน 42 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 44 เรื่อง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม