ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง “กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” โดยมีกิจกรรม (1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำ และระยะปลายน้ำ (2) ระดมความคิดเห็นภายใต้แนวคิด “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” ทั้งในระดับตำบลและครัวเรือน และ (3) พัฒนาและเขียนโครงการภายใต้แนวคิด “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมักวัชพืชและปุ๋ยน้ำมัก การทำสูตรน้ำยาล้างจาน การแปรรูปอาหารจากไข่เป็ดและปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนั้น คณาจารย์ยังได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย “แบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ซึ่งได้รับการประสานงาน โดยนายสิงห์หา ชะนะภัย กำนันตำบลตรีณรงค์ และผู้นำชุมชนทั้ง 40 ครัวเรือน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม