ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคระกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มทักษะในการจัดสัมมนา และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้กระบวนการจัดสัมมนาทางบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบชุมชนและนำแนวคิด ความรู้และประสบการณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนที่ได้ ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และทำงานในชีวิตประจำวันของนักศึกษา รวมถึง ให้เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ ณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม