ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ ได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3013 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม