ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย รองศาสาตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ยกระบบการศึกษาไทย และสถาบันการศึกษาให้สามารถใช้เป็นกรอบพัฒนาก้าวสู่สถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม