ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข ตามโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ และจัดการเสวนา เรื่อง “หน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข” วิทยากรโดยผศ.ดร.เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.ปกาศิต เจิมรอด อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์สุรินทร์ ศรีสังงาม อาจารย์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม