ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ครม. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับการประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 โดยมี คณบดี รองคณบดี ผู้นำนักศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม