ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีชอล์ค”

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีชอล์ค” วิทยากรโดย คุณจักรี รวมศิลป์ ศิลปินอิสระ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติศิลปกรรมเทคนิคการใช้สีชอล์ค และการใช้อุปกรณ์สร้างเทคนิคเขียนภาพบุคคลและต้นไม้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธารามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม