ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินโดนีเซีย”

เมื่อพุธวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินโดนีเซีย” วิทยากรโดย อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องประเทศอินโดนีเซีย จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร เป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดพรมแดนความรู้ให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักพลเมืองอาเซียนเพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในรายวิชาอาเซียนในการเมืองโลก 1 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียนที่ 1 และหมู่เรียนที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43108 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม