ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” ครั้งที่ 6 ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ อาจารย์ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ, คุณปิติมา นาคขำ, อาจารย์สมยศ คำแสง, อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส, อาจารย์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง, อาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์, และคุณอานนท์ แซ่แต้ มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ โดยมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 57 คน และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติชมผลงานและมอบของที่ระลึกให้แก่ศิลปิน ซึ่งผลงานศิลปะที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษาจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป จัดขึ้น ณ สถาบันอยุธยาศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม