ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ครูประเสริฐ แสงโป๋ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ครูชลิดา สุขเกษม ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ครูนัฏฐา เซ็นเสถียร ข้าราชการครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และนางสาวณิชนันทน์ ยศวิทยากุล ผู้นำเสวนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม