ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการจัดหารายได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการจัดหารายได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการวัฒนธรรม เพื่อการจัดหารายได้ และ ผศ.เจษฏา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำชมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (รีสอร์ท) รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม